Karakütük MH Planı

Giriş
Muş ilinde yer alan Karakütük Mikrohavzası; Hasköy ilçesi sınırlarında kalan, Karakütük, Böğürdelen, Otaç, Koçköy, Yukarıüçdam, Aşağıüçdam, Umurca ve Sarıbahçe Köylerini kapsamaktadır. Havza yükseltisi 1020 metreden 2370 metreye kadar değişmektedir. Ortalama yükseltisi 1500 m, yıllık ortalama yağışı 778 mm ve yıllık ortalama sıcaklık ise 15,8 °C dır.
Havzanın genel olarak engebeli bir topoğrafik yapıya sahip olduğu görülmektedir. Havzanın % 20-40 eğim arasında yaklaşık olarak % 45’inin yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin dikkatli ve kontrollü yapılması gereken alanlar (eğim % 0-20 arasında) ise mikrohavzanın toplamının % 53’ünü oluşturmaktadır.
İklim Özellikleri
Havzaya ait yıllık yağış miktarı 778,1 mm, Yıllık ortalama yüksek sıcaklık ise 15,8 °C dır. Bu verilere göre mikrohavzanın Bitki örtüsü Nemli Mıntıka Ormanı sınıfında yer almaktadır.
Jeolojik Durumu ve Toprak Yapısı
Havza genel olarak jeolojik yapısı metamorfik anakayadan oluşan bir yapıya sahiptir. Bu anakayalar üzerinde oluşan topraklar, genel olarak derin yapıya sahip, kumlu, balçıklı tekstüre sahip, drenaj probleminin olmadığı, kireçsiz, pH’sı nötre yakın topraklardır.
Bitkisel Üretim
Karakütük Mikrohavzası içerisinde yer alan köylerdeki tarım alanlarında serin iklim tahılları, yem bitkileri ve bahçe bitkileri yetiştirilmektedir. Bunlardan buğday, arpa gibi tahıllar ile yonca gibi yem bitkileri ve elma, kiraz, ceviz ve bağ bahçeleri gibi meyve türleri ön plana çıkmaktadır.
Bölgede yetiştirilen yem bitkisi tohumlarının kalitesiz olması, verimin düşük olmasına ve hayvan beslenmesinin istenilen seviyeye ulaşmamasına neden olmaktadır.
Hayvansal Üretim
Tarımsal üretimin yapıldığı havzanın alt ve ova kısımlarda mera alanları erken ve ağır otlatma baskısı ile karşı karşıyadır. Mera alanlarında özellikle erken ilkbahar ile başlayan otlatma, sonbahar sonuna kadar devam etmekte ve kapasitesi üzerinde otlatılan mera alanlarında doğal kaynaklar aşırı tahribata uğramaktadır.
Köylerdeki hayvan barınakları, ilkel, hijyenik olmayan, alçak tavanlı, taş, kerpiçten veya ahşaptan yapılmış, toprak zeminli, küçük pencereli (çoğu kez de penceresiz), havasız bir özelliğe sahiptir. Ayrıca yetersiz alanlarda barınan hayvanlar yaklaşık olarak 6 ay süren kış aylarını da bu barınaklarda geçirdiğinden, hayvanlarda sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır.
Mikrohavzadaki hayvanların besin kaynağı mera ve otlak alanlarındaki yem bitkisi türleri ile buğday-arpa samanı ve meşe dallarının kesilmesi suretiyle elde edilen yaprak faydalanmasından oluşmaktadır.
Sosyo-Ekonomik Yapı
Karakütük Mikrohavzasının nüfusu yaklaşık olarak 4486 kişidir. Karakütük mikrohavzasının da yer aldığı Muş ilinde, istihdam imkânlarının yetersizliği nedeniyle çalışma çağındaki nüfus, iş imkânları sağlayabilmek için çevredeki diğer iller ile yurt dışına göç etmektedir. Bu nedenle, Karakütük Mikrohavzasında yapılacak olan faaliyetler ile birlikte bir taraftan doğal kaynakların korunması sağlanacak diğer taraftan da göçü tersine çevirmeye ve işgücünün yerelleşmesine imkan sağlanmış olacaktır.

 

Karakütük Mikrohavza Planı Özeti için tıklayınız. 

Karakütük Mikrohavza Planının Tamamı için tıklayınız. 

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

1952