Lediz MH Planı

Giriş
Bingöl ili Genç ilçesi sınırları içerisinde yer alan Lediz Mikrohavzası, Genç ilçesinin hemen çıkışında başlayan Sürekli, Ardıçdibi, Şehittepe, Dereköy, Balgöze, Yiğitbaşı köyleri ile Keklikdere Köyü Parçançkomu, Koyuncu mezraları ve Meşedalı Köyü Mutluca mezralarını kapsamaktadır. Havza yükseltisi 1020 metreden 2370 metreye kadar değişmektedir. Ortalama yükseltisi 1500 m, yıllık ortalama yağışı 831 mm, karlı gün sayısı 117, karla kaplı gün sayısı ise 76’dır.
İklim Özellikleri
Lediz mikrohavzasının iklim özelliğini belirlemede Erinç tarafından geliştirilen ve yağış miktarının ortama yüksek sıcaklığa oranlanmasına dayalı olan “Yağış Etkinliği İndisi” kullanılmıştır. Bu amaçla, Lediz havzasının yer aldığı Genç ilçesine ait 1980-2012 yılları arasında elde edilen Meteorolojik veriler (yıllık yağış miktarı ve ortalama maksimum sıcaklık değerleri) kullanılarak havzanın iklim ve bitki örtüsü tipi belirlenmiştir.
Jeolojik Durumu ve Toprak Yapısı
Havzanın genel olarak jeolojik yapısı Metamorfik anakayadan oluşan bir yapıya sahiptir. Bu anakayalar üzerinde gelişen toprakların ise genel olarak derin yapıya sahip, kumlu balçıklı ve kumlu killi tekstüre sahip drenaj probleminin olmadığı, kireçsiz, pH’nın nötre yakın bir özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
Bitkisel Üretim
Lediz Mikrohavza içerisinde yer alan köylerdeki tarım alanlarında serin iklim tahılları, yem bitkileri ve bahçe bitkileri yetiştirilmektedir. Bunlardan buğday, arpa ve yonca gibi yem bitkileri ile elma, ceviz ve bağ bahçeleri ön plana çıkmaktadır.
Bölgede yetiştirilen yem bitkisi tohumlarının kalitesiz olması, verimin düşük olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak, hayvan beslenmesi istenilen seviyeye ulaşmamaktadır.
Havza içerisindeki köylerde küçük ölçekli sebze üretimi yapılmaktadır. En çok domates, salatalık, biber, fasulye ve patlıcan gibi türler yetiştirilmektedir. Meyvecilikte de olduğu gibi yerel çeşitler yaygındır.
Yörede meyvecilik geleneksel olarak yapılmakta olup, ceviz, elma, armut, kiraz, ayva vb. türler bulunmaktadır. Ancak kullanılan türler sertifikalı ve aşılı olmadığı için verimleri de oldukça düşüktür. Yöre çiftçilerinin modern bahçe teknik ve tarımsal uygulamalar konusunda yeterli bilgi, eğitim ve beceriye sahip olmamalarından dolayı istenilen düzeyde ürün hasat edememelerine neden olmaktadır.
Hayvansal Üretim
Murat Nehri Havzası içinde yer alan bölgede hayvancılık kırsal kesim için hayati önem taşımaktadır. Tarımsal üretimin yapıldığı üst kısımlarda mera alanları erken ve ağır otlatma baskısı ile karşı karşıyadır. Mera alanlarında özellikle erken ilkbahar ile başlayan otlatma sonbahar sonuna kadar devam etmekte ve kapasitesi üzerinde otlatılan mera alanlarındaki doğal kaynaklar aşırı tahribata uğramaktadır. Lediz Mikrohavzasında yer alan köylerde küçükbaş hayvancılığı yaygın olarak yapılmakla birlikte son yıllarda büyükbaş hayvancılığında da artış olduğu görülmektedir.
Mikrohavzadaki hayvansal ürünlerin pazarlanmasında genellikle yereldeki tüccar, komisyoncu ve kasaplara satış yapılmakla birlikte, zaman zaman köylere gelerek canlı hayvan toplayarak veya hayvansal ürünleri bizzat pazarlayan veya belirli bir komisyon karşılığında hayvan tüccarlarına devreden aracılar vasıtasıyla yapıldığı görülmektedir.
Havzada küçükbaş hayvan olarak bulunan keçi ve koyun sütü çoğu kez pazarlanmamakta ancak çökelek, yağ, yoğurt ve ayran olarak işlenerek aile içinde tüketilmekte, özellikle çökelek ve yağ fazlası yerel pazarlarda satılmaktadır.
Mikrohavzadaki köylerde hane başına genellikle 1-2 inek bulunmaktadır. Her zaman dişiler tutulmakta, erkek danalar ise 2 yaş sonrası satılmaktadır. Erkek dana satışı, pek çok hane için gelir kaynağı olarak görülmektedir. Son yıllarda süt hayvancılığına doğru bir eğilim gözlenmektedir. Hayvanların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) sistemine kayıtlı olması durumunda, Bakanlıkça sağlanan desteklerden yararlanan üretici sayıca çok az olsa da vardır. Küçükbaş hayvancılık gibi büyükbaş hayvancılıkta da yerleşik ve yaylacılık üretim sistemleri bulunmaktadır. Süt veya besi hayvanı şeklinde bir ayrım bulunmamakta olup genellikle yerel ırk hayvanlar yer almaktadır.
Sosyo-Ekonomik Yapı
Ülkemiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasında Bingöl ili 72. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi açısından Türkiye’nin az gelişmiş illeri arasında yer almaktadır. 2012 adrese dayalı nüfus sayımına göre 262.507 olan toplam il nüfusunun yaklaşık olarak % 44’ü kırsal yerleşim alanlarında, geri kalan % 56’sı ise şehirlerde yaşamaktadır. Bingöl İli, Merkez İlçe dahil 8 İlçe, 4 Belde, 318 Köy ve 723 Mezra’dan oluşmaktadır.
Lediz mikrohavzasının da yer aldığı Bingöl ilinde, istihdam imkânlarının yetersizliği nedeniyle çalışma çağındaki nüfus, iş imkânları sağlayabilmek için başta Genç ilçesi ve Bingöl merkez olmak üzere çevredeki diğer iller ile yurt dışına göç etmektedir. Havzadaki köylerde genç nüfusun az olmasından dolayı Bingöl’de büyük önem taşıyan kırsaldan kente göç, özellikle erkek işgücünün geçici-mevsimlik istihdam alanı araması sonucu diğer kent, bölge hatta uluslararası alanlara gittiği görülmektedir. Bu nedenle, Lediz Mikrohavzasında yapılacak olan faaliyetler ile birlikte bir taraftan kırsal göçün önlenmesi sağlanacak diğer taraftan da göçü tersine çevirmeye ve işgücünün yerelleşmesi imkânı da sağlanmış olacaktır.

 

Lediz Mikrohavza Planı Özeti için tıklayınız. 

Lediz Mikrohavza Planının Tamamı için tıklayınız. 

 

 

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

2355