ELAZIĞ

ELAZIĞ

    Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. Yüzölçümü 8.455 Km2’si kara, 826 Km2’si baraj ve doğal göl alanları olmak üzere toplam 9.281 Km2 dir. Denizden yüksekliği 1.067 metre olan Elazığ, yeryüzü şekilleri açısından topraklarını dağlık alanlar, platolar ve ovalar oluşturmaktadır. Bir dikdörtgene benzeyen Elazığ ili topraklarının D-B doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 150 km. K-G yönündeki genişliği ise yaklaşık 65 km. civarındadır. Coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir. İlin arazileri, içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinin diğer yörelerine göre ortalama yükseltisinin daha düşük (1300-1400 m) ve nispeten az engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ilin güney, batı ve doğusunda yükseltileri 2000 metreyi biraz geçen dağlık alanlar vardır. Orta bölümde ise, yer yer bu dağlık kuşak arasına sokulmuş ovalık alanlar ile bunları genelde kuzeyden çevreleyen platolar bulunmaktadır.

Kuzeydeki dağlık bölüm ile güneyde yer alan ikinci silsile arasındaki çukurluğa Hazar Gölü yerleşmiştir. Hazar Gölü’nden doğuya doğru gidildikçe, Baltaş-Sarıkamış ovası ile Murat Nehri vadisine ulaşılır. Güneyde dağ sıraları arasına yerleşmiş ovalar zinciri yer almaktadır. Batıda Baskil Ovası ile başlayan tektonik kökenli bu çöküntü ovaları, doğuya doğru Kuzova, Hankendi Ovası, Uluova-Elazığ Ovası, Yarımca Ovası, Kovancılar Basyurt ovaları iledevam ederek kuzeydoğuda Karakoçan Ovası ile son bulmaktadır. İlin orta bölümünü kateden bu ovalar oluğu, kuzeye bakan bir yay görünümündedir. Uluova, doğuda Murat Nehrinin açtığı birleştirme boğazı ile Yarımca-Baltaş ovalarına bağlanmaktadır. Bu ovalardan Yarımca Ovası, Murat Nehrinin kuzey kenarında gelişmiş en yüksek seki düzlüğüne karşılık gelmektedir. Yarımca-Baltaş ovalarından doğuya doğru (Keban Baraj Gölünün sona erdiği yer) Murat Nehri, çevredeki plato alanları içine 250-300 metre kadar gömülerek geniş tabanlı bir vadi oluşturmaktadır. Daha doğuya doğru, aynı akarsuyun Palu ile Genç ilçeleri arasında açmış olduğu dar ve derin Suveren Boğazı başlamaktadır. Murat Nehri vadisinin kuzey kenarında Kovancılar Ovası yer almaktadır.

Öte yandan en belirgin yüksek plato sistemini, ilin kuzeyindeki Harput Platosu (1680 m) oluşturmaktadır. Alçak platolar, daha çok ovalar arasındaki eşik sahalara veya ova tabanlarını çevreleyen alanlara karşılık gelmektedir. İl sınırları içindeki volkanik platolar ise Kuzova'nın doğusunda, Karakoçan ilçesi çevresinde, Harput platosu kuzeyinde görülmektedir.


   Elazığ, akarsu kaynakları açısından Hazar gölünün güney kesimi hariç, Fırat havzası içinde yer almaktadır. İlde Fırat ve Murat Nehirleri ile Peri ve Haringet çayları başlıca akarsulardır. Van Gölü'nün kuzeyindeki Aladağ'dan doğan ve debisi 220 m3/sn olan Murat Nehri, Palu ve Keban Baraj gölüne akmaktadır. Murat’ın kollarından olan Peri Çayı ise Bingöl’ün Şeytan dağlarından doğmakta, Munzur Nehri ile birleşerek il sınırlarından Murat Nehrine katılmaktadır. Haringet Çayı, Hazar gölünün batısındaki dağlık bölgelerden doğmakta ve daha sonra o da Murat suyuna birleşmektedir. Öte yandan, Murat ile Karasu Keban'ın kuzeyinde birleşerek Fırat Nehrini oluşturmakta, Elazığ-Malatya il sınırı boyunca akmakta, Elazığ-Diyarbakır il
sınırına kadar varmaktadır.


   Kuzeyde karasal iklimin, güneyde ise Keban Barajı etkisiyle Akdeniz ikliminin egemen olduğu ilde 3 agro-ekolojik alt bölge (AEAB) bulunmaktadır:
• I. Alt Bölge: İl alanının %44’ünü (Merkez, Ağın, Baskil, Keban, Kovancılar ve Sivrice). En kurak ve sıcak alt bölgedir. Ortalama yıllık yağış 400 mm’den azdır. Alt bölgeler arasında tarıma elverişli (I., II, and III. Sınıf) araziler bu bölgede yeralmaktadır. Ancak bu arazilerin oranı sadece %25’tir. Merkez, Kovancılar, ve Sivrice Proje kapsamındadır.


• II. Alt Bölge: İl alanının % 21 kadarı bu bölgededeir ve Alacakaya, Arıcak,Maden ve Palu ilçelerini kapsamaktadır. Sıcaklık ve yağış açısından I. ve III. Alt bölgeler arasında yeralmaktadır. I. Alt Bölgeden daha serin ve yağışlıdır, (ortalama yıllık yağış 500 mm civarında) III. Alt bölgeden ise daha ılımandır. Tarıma elverişli alanlar çok sınırlıdır, çünkü toplam alanın %89’u V.-VIII. Arazi Kabiliyet Sınıfındadır. Projeye Maden ve Palu dahildir.
• III Alt Bölge: Bu bölge sadece Karakoçan ilçesini kapsamaktadır. Yıllık ortalama yağışın 600 mm olduğu ilçe en soğuk ilçedir. Toplam arazinin yaklaşık %’ü tarıma elverişli I., II. ve III. Sınıflardan oluşmaktadır.

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

2888