Projenin Gerekçesi

1.Proje, Murat Nehri su havzasında yeralan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğalkaynak bozunumun önüne geçerek, MH üst kodlarında yaşayanların yoksulluklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda proje: yerel halkın kararlara katılımı vemevcut doğal kaynakların rehabilitasyonuna dönük uygulamalara katılımınaodaklanacaktır. Bu bir yandan da, üst havzalarda yaşayanlarda projeyi güçlü birşekilde sahiplenmelerini sağlayacak, sürdürülebilirlik olasılığını artıracaktır.

2.Murat Nehri Havzası, önemli ölçüde çevresel bozulum ve üst kodlardayaşayanların yaygın yoksulluğu ile bilinmektedir. Sürdürülebilir olmayan bitkisel ve hayvansal üretim uygulamaları toprak yapısı ve verimliliği, doğal vejetasyon, su akışıve kalitesi üzerinde zararlı etkisi bulunmaktadır. Bu durum kısır bir döngü yaratmakta, çevresel bozulma yoksulluğu arttırdıkça, yoksullaşanlar çevreye daha fazla baskıyaparak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

3.IFAD’ın böyle bir projeyi desteklemesinin temelinde doğal kaynaklar ile yoksulluk arasındaki kısır döngüyü kırma yatmaktadır. Proje, doğal kaynak bozunumuna yöreye has çözümler gerektiren çok sektörlü bir problem olarak bakmakta, ormancılık yatırımları, toprak ve su koruma ile bitkisel ve hayvansal üretimi birbirlerini karşılıklı olarak etkileyici ve destekleyici biçimde devreye sokarak havza iyileştirme çabalarına katkıda bulunacaktır.

4.Planlama ve yönetimde kısıtlamalar beraberinde yararları da getirecektir.Hayvan hareketlerinin kontrolü, daha iyi barınak ve yem bitkisi sa!lama yoluyla telafi edilecektir, erozyon kontrolü ve suyun daimi akışının sağlanması hayvansal ve bitkisel üretim için gereken suyu ve daha temiz olarak (daha az sediment) temin edecektir. Öte yandan, ağaçlandırma ve mevcut meşeliklerin rehabilitasyonu, yakacak arzını artıracak, enerji tasarruflu soba kullanımı ve güneş enerjili ısıtma sistemleri de yakacak tüketimini daha sürdürülebilir çizgiye çekecektir.

5.Doğal kaynakları koruma ile geçim kaynaklarının iyileştirilmesine ilişkin proje faaliyetlerinin elementleri, doğal kaynakların rehabilitasyonu ve korunmasının benimsenmesi şartıyla, tarımın ve geçim şartlarının iyileştirilmesine destek verilmesi esasına dayanan etraflı bir paketin parçalarıdır. Proje uygulamaları zamanla, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıracak, daha tasarruflu enerji kullanımı ile birlikte MH’daki doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltacaktır. MH giderek daha verimli hale gelecek, yerel halkın do!al kaynaklar ve bunların sömürücü biçimde kullanılması algısı değişecektir.

6.Kamu kuruluşlarının (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) fiziksel stabilizasyon ve aşınmış doğal kaynakların iyileştirilmesiyle çalışmalar ve sonuçlar çok iyi belgelenmiş durumdadır. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü gibi MH köylüleriyle ortaklaşa olarak yürütülen ve onların işlendirme olanaklarından yararlandığı çalışmalar zaten yapılmaktadır. Proje, havza yönetiminde devlet - yerel halk işbirliği çerçevesinde kazanılan bu değerli deneyimlerin bir üst düzeye taşınmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, MH
rehabilitasyonu ile tarımsal ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik diğer faaliyetler arasında kurulacak doğrudan ilişki sayesinde, daha iyi doğal kaynak
yönetimi ile ekonomik de!erin arttığını deneyimlediklerinde köylülerin havzayı daha iyi korumaya çalışacakları ve sürdürülebilir kullanımı benimseyecekleri öngörülmektedir.

7.Projenin IFAD tarafından desteklenmesinin odağında, üst havzalarda yaşayan kesimin sürdürülebilir tarımla fiziksel ve finansal olarak daha fazla iştigal edebilmesi için su ve toprak kaynaklarının etkinlikle iyileştirileceği ve bu yolla havza halkının refah düzeyinin artacağı, kamu ve özel kaynaklı destekleme mekanizmalarına olan bağımlılı!ğn ise azalacağı ve Türkiye için 2006-2010 dönemini kapsayan “Ülke Stratejik Fırsatlar Belgesi” (COSOP) ülkede kırsal yoksulluğun en yoğun olduğu, en dezavantajlı bölgelerdeki nüfusun hedef kitle olarak alınmasını önermektedir. Söz konusu dönem için devreye girmesi planlanmış olan projeler bu yaklaşımla hazırlanmış ve uygulamaya girmiştir. Şubat 2011’de hazırlanan COSOP Ek Belgesi (COSOP Addendum) ise IFAD’ın geçimlik üretim yapan en fakir çiftçiler ile pazara girmek için uğraş veren çiftçileri hedef gösterdiği stratejisini korumakla birlikte ülke programının odağını, üst havza köylerine gelir getirici olanaklar yaratarak aşınmış orman, mera ve tarımsal arazilerin iyileştirilmesine ve doğal kaynakların daha iyi yönetimine doğru kaydırmaktadır. Sözkonusu ek belge, özellikle Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile tartışılmış ve üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bu bağlamda da 2012’de uygulamaya konmak üzere MHRP hazırlanmıştır.
 

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

3004