Projenin Tarihçesi

ramosbilisimTürkiye'de havza bazlı ilk çalışmalar; erozyon ve ağaçlandırma projeleri sel ve taşkın zararlarının azaltılması ve bu yolla mevcut barajların güvenliğinin sağlanması düşüncesi ile başlatılmıştır. Yukarı su havzalarında ilk uygulamalar toprak erozyonunun azaltılması, su akış rejimini düzenleyen tesisler ve ağaçlandırmalar olarak yapılmıştır. Bu arada doğal bitki örtüsünün korunması, mera alanlarında otlatmanın düzenlenmesiyle birlikte havzada yaşayan insanlara çeşitli destekler sağlanmıştır. Odun tüketiminin azaltılması amacıyla konutlarda yalıtımın artırılması tedbirleri geliştirilmiştir.

Birinci kuşak havza rehabilitasyon projesi olan ve Dünya Bankası destekli Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi'nde entegre katılımcı yaklaşım biçimi benimsenmiş ve yöre halkı ile birlikte devletin ilgili tüm birimlerinin birlikte çalıştığı proje yaklaşımı uygulanmıştır. Bu çalışmaların tamamı havzanın yukarı kısımlarını hedeflemiştir.

 

Doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonu hedef alınmış ve hedefe ulaşmak için yörede yaşayan halkın yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan gelir artırıcı faaliyetler ile halkın doğal kaynak korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda eğitilmesi çalışmalarına yer verilmiştir. Yörede yaşayan insanlar eğitilirken ilgili kurumların kapasitelerinin artırılması da hedeflenmiştir.

İkinci kuşak entegre havza rehabilitasyon projesi olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi'nde havzanın tamamı dikkate alınarak seçilen mikro havzalarda doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyonu ile gelir artırıcı faaliyetlerin entegrasyonu hedeflenmiştir. Halkın eğitimi ile birlikte ilgili kurumların kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Sürdürülebilir havza yönetiminde hayvansal faaliyetler ile tarımsal alanlarda kullanılan gübre ve pestisit kullanımından kaynaklanan yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirliliğinin azaltılarak dolayısı ile denizlere besleyici maddelerinin taşınmasının azaltılması planlanmıştır. Su kirliliğinin izlenmesi, organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, bu çalışmaların ülke geneline yaygınlaştırılması ve AB nitrat direktifinin uygulanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Proje Gelişim Süreci
Türkiye için 2006-2010 dönemi “Ülke Stratejik Fırsatlar Belgesi” (COSOP) kırsal yoksulluğun en yoğun olduğu, en dezavantajlı bölgelerdeki nüfusun hedef kitle olarak alınmasını önermektedir.

2011 dönemi COSOP’ta ise IFAD’ın ülke programının odağını, üst havza köylerine gelir getirici olanaklar yaratarak aşınmış orman, mera ve tarımsal arazilerin iyileştirilmesine ve doğal kaynakların daha iyi yönetimine doğru kaydırmaktadır. Konu; DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ile tartışılmış ve üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Sonuç olarak 2012’de uygulamaya konmak üzere MHRP hazırlanmıştır.

Projesi Bütçesi, Süresi ve Uygulayıcı Kuruluş
43,72 milyon USD bütçeye sahip olan ve 2012-2018 yılları arasında 7 yıl süre ile uygulanması planlanan Proje Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülecektir.

Proje Bileşenleri

1. Doğal Kaynakların ve Çevrenin Yönetimi
2. Doğal Kaynak ve Çevre Değerlerine Yönelik Yatırımları
3. Geçim Kaynaklarını İyileştirme Yatırımları
4.Uygulama Birimi (MUB - TUB)

 

 

 

Kategoriler

Proje Dokümanları Projenin Alanı Projenin Amacı Haftalık Raporlar Aylık Raporlar Haber Arşivi

Foto Galeri

2981